Regulamin Konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Akcja odsprzedażowa” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest FIRMA Stop Nadciśnieniu Sp. z o.o Sp. K Ul. Kasprzaka 54 A 41-303 Dąbrowa Górnicza.

3. Fundatorem nagród jest FIRMA top Nadciśnieniu Sp. z o.o Sp. K Ul. Kasprzaka 54 A 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej fundatorem

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie  www.stopnadcisnieniu.pl, oraz w oddziałach organizatora konkursu.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Apteka/SklepMedyczny”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) która w terminie od 02.09.2016 do 31.12.2016 zbierze minimum 200  punktów

c) która prawidłowo wypełni kupon i wyśle w terminie do 31.12.2013 na adres Firmy Stop Nadciśnieniu lub przekaże go odpowiedniemu przedstawicielowi Firmy Stop Nadciśnieniu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Osoba ,biorąca udział w Konkursie, która prawidłowo wypełni kupon konkursowy oraz prześle go w terminie z §2 pkt.1/b

c) Konkurs skierowany jest wyłącznie do personelu aptek oraz sklepów medycznych, które promują produkty Rossmax.

d) Osoba biorąca udział w konkursie otrzymuje punkty za sprzedaż produktów Rossmax:

- X1, NE100, HA500 - 10 pkt

-  X3, NA100, NI60, HC700 – 20 pkt

-  NH60, CF701 – 25 pkt

§ 3

NAGRODY

1.Gwarantowaną nagrodą w Konkursie jest prezent w postaci sprzętu Rossmax, do wyboru: ciśnieniomierz X1, inhalator NE100, lub termometr HA500.§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na kuponach przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych, tj.: adresu punktu sprzedaży oraz daty sprzedaży.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:  www.stopnadcisnieniu.pl